Ydinvoimalaitoksen turvallisuusanalyysejä tekemällä laitosasiantuntijaksi

Julkaistu 21.11.2023

Turvallisuusanalyysit ovat tärkeä osa ydinvoimalaitokset turvallisuuden varmistamista. Erilaisia tietokoneavusteisia turvallisuusanalyyseja laaditaan tyypillisesti ydinvoimalaitoksen koko käyttöiän ajan, suunnittelu- ja rakentamisvaiheesta laitoksen purkamiseen saakka.  

Turvallisuusanalyysien laadinta edellyttää erinomaista termodynamiikan lakien ja ydintekniikan erityispiirteiden hallintaa sekä mallinnettavan laitosyksikön toiminnan tuntemista. Siten turvallisuusanalyysejä tekevistä asiantuntijoista kehkeytyykin tyypillisesti erinomaisia laitosasiantuntijoita. 

Ydinvoimalaitoksen prosessianalyysimalli sisältää ydinturvallisuuden kannalta tärkeiden ja merkittävien turvallisuusjärjestelmien lisäksi laitoksen käyttöjärjestelmät ja automaation. Prosessimallin tekijä käyttää lähtöaineistona laitoksen suunnitteluaineistoa: PI-kaavioita, automaatiokaavioita, putkiston isometripiirustuksia jne. Näin ollen mallin tekijä tutustuu yksityiskohtaisesti koko mallinnettavaan laitokseen. 

Käyttöhäiriöiden ja onnettomuuksien analysoiminen antaa analyysin tekijälle loistavat tiedot laitoksen dynaamisesta käyttäytymisestä. Yleensä tiettyä tapausta analysoitaessa ei tyydytä siihen, että lasketaan vain yksi ennalta määritelty tapaus, vaan haetaan myös seurausten kannalta pahinta vikayhdistelmää analysoimalla erilaisia variaatioita. Lisäksi eri analyysikategorioiden vaatimukset poikkeavat toisistaan sen suhteen minkä turvallisuusluokan järjestelmiä voi hyödyntää seurausten lieventämiseksi. 

Turvallisuusanalyysien tarkoitus on osoittaa, että laitos selviää kaikista käyttöhäiriöistä, oletetuista onnettomuuksista ja onnettomuuden laajennuksista, mukaan lukien vakavat onnettomuudet, siten että hyväksymiskriteerit täyttyvät, eikä väestölle aiheudu merkittäviä säteilyseurauksia. Turvallisuusanalyyseillä osoitetaan myös, että turvallisuusjärjestelmät täyttävät niille asetetut suunnitteluvaatimukset. 

Vaativan työn myötä analyysityön tekijästä muotoutuu yksi parhaista laitoskokonaisuuden ja sen järjestelmien asiantuntijoista. Lisäksi hän oppii tuntemaan syvyyssuunteisen puolustuksen tasot. Kun analyysityötä on tehnyt riittävän kauan yhdelle laitokselle, niin myös toisen laitoksen toiminta on helpompaa ottaa haltuun lyhyessä ajassa.  

Analyysityötä tekevät henkilöt ovat yleensä parhaita laitosasiantuntijoita, ja heidän on myös helppoa siirtyä eri tehtäviin, jotka vaativat niin tarkkojen yksityiskohtien kuin kokonaisuuksienkin hahmottamista. Tällaista asiantuntemusta tarvitaan erityisesti prosessijärjestelmien muutostöissä, automaatiouudistushankkeissa, laitosten luvitustyössä, laitoksen häiriöiden selvityksessä, energian käytön tehostamisessa ja optimoinnissa. Yksi Platomin analyysiasiantuntijoista on Tomi Pakarinen.