Ydinturvallisuus

Ydinturvallisuus tarkoittaa ydinvoimalaitoksen oikeiden toimintaolosuhteiden varmistamista, onnettomuuksien ehkäisyä ja niiden seurausten pienentämistä tuottaen henkilöstön ja ympäristön suojaamisen ionisoivalta säteilyltä.

Tarkastamme ydinvoimalaitosten suunnitteluperusteiden täyttymisen riippumattomasti niin prosessijärjestelmien, automaation kuin laitostason kannalta laitosmuutosten yhteydessä, määräaikaisissa turvallisuusarvioissa ja uusissa ydinvoimalaitoshankkeissa. Näin varmistamme korkean ydinturvallisuustason täyttymisen puolueettomasti.

Platomilaiset ovat syvyyssuuntaisen turvallisuuden asiantuntijoita. Syvyyssuuntainen puolustus muodostaa ydinturvallisuustavoitteiden täytäntöönpanon perustan, jonka pohjalta muodostetaan useita toisistaan riippumattomia eri tasojen turvallisuustoimintoja. Jos yksi taso pettää niin seuraava taso aktivoituu ja hoitaa laitoksen hallittuun ja lopulta turvalliseen tilaan.

Syvyyssuuntaisen puolustusperiaatteen mukainen rakenteisiin ja turvallisuustoimintoihin liittyvä puolustus perustuu viiteen peräkkäiseen tasoon, joista kaksi ensimmäistä tasoa on tarkoitettu ehkäisemään onnettomuuksia ja muut tasot on tarkoitettu suojaamaan laitosta ja sen käyttäjiä sekä ympäristöä onnettomuuden haitallisilta vaikutuksilta eli rajoittamaan onnettomuuksien seurauksia.

Säteilyturvallisuus

Platomin säteilyturvallisuus-palvelu sisältää kaiken säteilyturvallisuuteen ja säteilysuojeluun liittyvän asiantuntijatyön, selvitykset, neuvonnan ja koulutukset mitä asiakkaamme milloinkin tarvitsee. Palvelun piirissä toteutamme esimerkiksi:

 • Vaatimustenmukaisuuden arviointia
 • Säteilysuojelun suunnittelua
 • Koulutuksia säteilyturvallisuuden ja säteilysuojelun aihealueilla
 • Säteilyvaikutusten arviointia ja suojaustarvetta laite- ja järjestelmätoimituksissa
 • Radioaktiivisen jätteen käsittelyn säteilyturvallisuus ja -suojelutarkastelut

Asiantuntijoissamme yhdistyy vahva teoreettinen ja käytännön osaaminen, minkä ansiosta osaamme hahmottaa kokonaisuudet konkretiaa unohtamatta. Pystymme tarjoamaan osaamistamme laaja-alaisesti ydinvoimateollisuudelle, tutkimuslaitoksille, kaivosteollisuudelle sekä muille säteilyn käyttäjille.

Säteily on hyvä renki, mutta huono isäntä. Riittävällä asiantuntemuksella ja suunnitteluosaamisella säteilyolosuhteista voidaan tehdä turvallisia myös vaativissa toimintaympäristöissä. Säteilyn käyttöä ohjaavat vahvasti viranomaisten määräykset, mutta viime kädessä kyse on siitä, että käyttö on turvallista sekä työntekijöiden että väestön kannalta kaikissa olosuhteissa. Käytännön osaaminen, vahva teoreettinen pohja sekä viranomaismääräysten tuntemus takaavat säteilyturvallisuuden tuntemuksen kaikista eri näkökulmista. Vuosien aikana hyvin erilaisissa projekteissa Platomilla kartutettu tietotaito mahdollistaa sen, että jokaiselle asiakkaalle voidaan tarjota tarpeita vastaavat asiantuntijat. Asetamme asiakkaidemme turvallisuuden etusijalle.

Mallinnus ja analyysit

Platomin prosessimallinnustiimi sekä tuottaa virtuaalisia malleja laitosjärjestelmistä, simuloi ja tuottaa analyysidataa, että analysoi ja tulkitsee olemassa olevaa analyysidataa esimerkiksi turvallisuusanalyyseista. Pystymme tuottamaan kokonaisvaltaisen analyysityön loppuraportteineen, tai tekemään tietyn osan suuremmasta kokonaisuudesta. Hyvän ja luotettavan kumppaniverkostomme avulla pystymme löytämään tarvittavan asiantuntemuksen myös harvinaisempiin analyysitarpeisiin.

Prosessimallinnuksen piirissä tuotetaan esimerkiksi:

 • Ydinlaitosten deterministisiä turvallisuusanalyysejä
 • Laitosjärjestelmien modernisointeihin tai muutostöihin liittyviä prosessianalyysejä
 • Laitos- ja järjestelmätason virtuaalisia malleja
 • Automaatiojärjestelmien mallinnuksia
 • Käytön optimointianalyysejä
 • Vaatimusten muutosten vaikutusanalyysejä esimerkiksi turvallisuusjärjestelmille
 • Laite- ja järjestelmätoimitusten analyysejä suunnittelun tueksi
 • Todennäköisyysperusteisia riski- ja turvallisuus analyysejä (PRA / PSA)
 • Neutroniikka-analyysejä ja aktivoitumislaskelmia

Platomilla on pitkä kokemus termohydraulisista prosessimallinnuksista ja simuloinneista. Käytämme monipuolista APROS-ohjelmistoa, jolla luonnistuvat myös automaation ja ohjauksen integrointi malliin, sekä erilaiset dynaamiset mallinnukset. Hyödynnämme eri voimalaitostyyppien kokemuksia sekä asiantuntijoidemme ongelmanratkaisutaitoja parhaan lopputuloksen tuottamiseksi.

Mallinnus on osa laadukasta turvallisuuspainotteista suunnittelutyötä, turvallisuuden ja toiminnallisuuden varmistamista, vaatimustenmukaisuuden todentamista, sekä kustannusten optimointia. Mallinnuksen avulla on mahdollista tarkastella prosessien toimivuutta ja tehokkuutta, ja optimoida prosesseja. Lisäksi mallintamalla eri muutostyövaihtoehtoja voidaan tunnistaa turvallisin ja kustannustehokkain ratkaisu. Ennen kaikkea prosessimallinnus on laadunvarmistusta, joka voidaan ymmärtää niin taloudellisena, turvallisena, kuin vaatimustenmukaisena.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, ja mallinnettu on erittäin hyvin suunniteltu. Mallintamalla voidaan varmistaa etukäteen, että tehdyt suunnitteluvalinnat ovat toimivia ja ne eivät aiheuta piileviä ongelmia. Kun muutos- tai modernisointityö voidaan toteuttaa kerralla parhaalla mahdollisella tavalla, saavutetaan sekä taloudellisia että ajallisia säästöjä.

Myös muiden tahojen tekemien analyysien tarkastus ja tulkinta on olennainen osa palvelutarjontaamme. Pystymme esimerkiksi tuottamaan selkeän ja vaatimustenmukaisen analyysiyhteenvedon uuden ydinvoimalaitoksen alustavan turvallisuusarvion analyysiosiolle (PSAR luku 15), jonka taustalla on merkittävä määrä yksityiskohtaista analyysidataa.

Turvallisuusselosteet

Turvallisuusselosteissa kuvataan mm. ydinvoimalaitoksen yleiset suunnittelu- ja turvallisuusperiaatteet, yksityiskohtaisen kuvauksen ydinlaitoksesta sekä ydinlaitoksen käyttäytyminen häiriö- ja onnettomuustilanteissa. Erityisessä roolissa ovat turvallisuustoimintoja suorittavien turvallisuusluokiteltujen järjestelmien kuvaukset.

Alustava turvallisuusseloste (Preliminary Safety Analysis Report, PSAR) tuotetaan ydinlaitoksen rakentamislupaa haettaessa. Lopullinen turvallisuusseloste (Final Safety Analysis Report, FSAR) tuotetaan käyttölupaa haettaessa ja sitä ylläpidetään koko laitoksen elinkaaren ajan ja täydennetään erityisesti laitosmuutosten ja määräaikaisten turvallisuus arviointien (Periodic Safety Review, PSR) yhteydessä.

Kaipaatko lisätietoa?
Ota yhteyttä!

Henkilökuva Pasi Junninen

Head of Safety & Licensing

Pasi Junninen

Turvallisuusarviot ja -analyysit
APROS mallinnus
Luvitus ja viranomaisvaatimukset

+358 40 522 4172