Pienydinvoima tutuksi

Tuemme ydinenergiasta kiinnostuneita asiakkaitamme perehtymään pienydinvoiman mahdollisuuksiin. Avullamme hahmotat kokonaiskuvan, mikä luo edellytykset tietoon perustuvaan päätöksentekoon energiantuotantoon, turvallisuuteen ja tekniikkaan liittyvissä kysymyksissänne.  

Toteutamme palvelun yksilöllisesti huomioiden tarpeenne ja toimintaympäristön vaatimukset. Luomme katsauksen nähtävissä oleville toteutusvaihtoehdoille. Kartoitamme teille sopivia teknologiavaihtoehtoehtoja käyttötarpeenne huomioiden, sekä arvioimme vaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet. Tuomme esille pienydinvoimalaitoksen lupaprosessin eri vaiheet sekä tuotamme tietoa käyttöpaikan valintaan, jätteiden käsittelyyn, ydinmateriaalivalvontaan, turvajärjestelyihin, ydinvastuuseen ja käyttöön liittyviin seikkoihin. Annamme suositukset etenemisvaihtoehdoista ja näkemyksen päätöksenteon tueksi. Palvelu lisää ymmärrystänne alan erityispiirteistä. Palvelun avulla pystytte huomioimaan pienydinvoiman mahdollisuudet pitkän aikavälin suunnitelmissanne. 

Tuemme, koulutamme, autamme, neuvomme, selvitämme

Pienydinvoimapalvelu sisältää seuraavat osa-alueet.

Osa-alueSisältö
1. INTROYdinenergian erityispiirteet tutuiksi
2. TIEKARTTAPienydinvoiman toteutuksen kokonaiskuva, hankkeen hallinta ja luvitus
3. TEKNOLOGIATTeknologiavaihtoehdot ja niiden soveltuvuus käyttökohteeseen
4. TURVALLISUUSTurvallisuuden riippumattomat arvioinnit
5. KÄYTTÖKäytön, jätehuollon ja turvallisuuden kysymykset
6. RATKAISUTRatkaisut ja etenemisvaihtoehtojen analyysit

Toteutamme palvelun läheisessä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Työn tuloksena voimme tuottaa asiantuntijaraportteja, esityksiä ja toimintoprosesseja asiakkaan tarpeen mukaan. 

Voimme tarpeidenne mukaisesti räätälöidä palvelua ja toteuttaa esimerkiksi vain tietyt osa-alueet palvelusta. Työn syvyys ja sisältö tarkennetaan myös tarpeenne mukaiseksi. Voimme esimerkiksi analysoida tietyn laitostyypin soveltuvuutta kaukolämpöverkkonne tarpeisiin simulointimallin avulla. Olemme myös kokeneita kouluttajia ja järjestämme mielellämme tarpeisiinne soveltuvia koulutuksia ydinenergia-alan eri aiheista. 

Tavoitteenamme on, että asiakkaamme ydinenergiaan liittyvä päätöksenteko perustuu parhaimpaan saatavilla olevaan tietoon ja olemassa olevaan lainsäädäntöön. Palvelumme mahdollistaa teille optimaalisen ydinenergian tuottamien mahdollisuuksien hyödyntämisen pitkälle tulevaisuuteen ulottuvissa energiapäätöksissä. 

SMR-palvelu

Kumppaninne ydinvoimassa

Platom on suomalainen ydinenergiaan erikoistunut perheyritys, joka on palvellut kansainvälisiä ydinvoima-alan hankkeita jo yli 25 vuotta. Toimintamme kattaa ydinlaitosten koko elinkaaren rakentamisesta käytöstä poistoon ja loppusijoitukseen.

Tuemme osaamisellamme asiakkaidemme ydinenergiaprojekteja ja toteutamme järjestelmätoimituksia ydinlaitoksille. Meillä on vahva ydinvoimatekniikan ja ydinvoima-alan luvituksen sekä viranomaisvaatimusten osaaminen. Olemme aktiivisesti mukana kehittämässä ydinenergiaan liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeistoa. Tavoitteenamme on mahdollistaa kestävä energiatuotanto edistämällä ympäristöystävällisen, turvallisen ja kustannustehokkaan ydinenergiatuotannon kehitystä.

Platom on teknologioista ja laitostoimittajista riippumaton asiantuntijayritys. Vahvuutemme on pystyä toimimaan ketterästi ja joustavasti asiakkaiden tarpeiden perusteella. Platomilla työskentelee monipuolinen ja laaja joukko ydinenergia-alan kokeneita asiantuntijoita. Pyrimme pitkäjänteisiin asiakassuhteisiin ja kumppanuuksiin.

Tukea päätöksentekoon 25 vuoden kokemuksella

Ota yhteyttä

Profile picture of Kirsi Hassinen

Chief Executive Officer

Kirsi Hassinen

Ydinvoima-alan hankkeet ja -projektit

+358 40 507 4843

SMR-pienydinvoimalaitos

Mikä ihmeen SMR?
SMR on lyhenne sanoista small modular reactor. Termillä viitataan yleisesti reaktorityyppeihin, joiden suunnittelussa on huomioitu sarja- ja tehdastuotannon mukana tulevat hyödyt. Vaikka termi viittaa myös pieneen kokoon, SMR:ksi luetaan kaikki alle 300 megawatin sähköteholtaan olevat modulaariset reaktorit (IAEA:n määritelmä). Vertailun vuoksi Loviisan laitosyksiköt ovat teholtaan noin 500 MW ja Olkiluodon 900 MW ja 1600 MW.

Hyvän tietopaketin pienydinvoimasta löydät esimerkiksi Think Atomin toteuttamasta esitteestä, joka on saatavilla osoitteesta: Pienreaktorit ja niiden käyttökohteet.

Tietoa lupaprosessista (STUK, 2019): Edellytykset pienreaktorien turvalliselle käytölle.

Onko pienydinvoima turvallista?
Monissa pienreaktoreissa on turvallisuuden näkökulmasta hyviä ominaisuuksia. Hyvistä turvallisuusominaisuuksista huolimatta ydin- ja säteilyturvallisuuteen tulee aina suhtautua riittävällä tarkkuudella ja turvallisuuden arviointi täytyy toteuttaa tapauskohtaisesti. Suomessa ydinvoima-alalla on hyvä ja korkea turvallisuuskulttuurin taso ydinvoima-alalla.

Suureen ydinvoimalaitokseen verrattuna pienydinvoimalan pienempi koko vähentää muun muassa radioaktiivisten aineiden määrää ja muodostuvaa jälkilämpöä, sekä mahdollistaa laitoksen yksinkertaisemman käytön automaation ja passiivisten turvallisuusjärjestelmien avulla.

Pienydinvoiman eduksi on odotettavissa suurta ydinvoimalaitosta merkittävästi pienempi suojavyöhyke, mikä mahdollistaa joustavamman maantieteellisen sijoituksen. Odotettavissa on, että tulevan ydinenergialainsäädännön uudistuksen myötä laki mahdollistaa riskiperusteisen suojavyöhykkeen määrittämisen.

Pienydinvoiman etuja ja hyötyjä
Pienydinvoiman edut ja hyödyt riippuvat paljon käyttökohteesta, valittavasta teknologiasta sekä toimintaympäristön tulevasta kehityksestä. Yleisesti voidaan arvioida, että suureen ydinvoimalaitokseen verrattuna pienydinvoiman edut tulevat pienemmästä koosta ja teknologian yksinkertaisuudesta, sekä sarjatuotantomahdollisuudesta. Nämä seikat voivat mahdollistaa suhteellisesti pienemmät kustannukset, nopeamman rakentamisvaiheen ja joustavamman maantieteellisen sijoittelun sekä kapasiteetin. Tuuli- ja aurinkoenergiaan verrattuna ydinenergia on sää- ja vuodenaikariippumatonta.

Ydinvoima on myös tehokas keino ilmastonmuutoksen torjunnassa, koska ydinenergian elinkaaren aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ovat hyvin pienet (lähde: World Nuclear Association ”Carbon Dioxide Emissions From Electricity” ja YK ”Carbon Neutrality in the UNECE Region: Integrated Life-cycle Assessment of Electricity Sources”).

Milloin pienydinvoimaa on saatavilla?
Ydinvoimalaitoksen rakentaminen on vuosien projekti. Alalla arvioidaan, että ensimmäiset reaktorit voisivat olla käytössä Suomessa 2030-luvulla. Tällä hetkellä pienydinvoiman rakentamiseen Suomessa liittyy vielä tiettyjä ratkaisemattomia kysymyksiä, esimerkiksi korkean aktiivisen jätteen käsittelyyn ja ydinvastuuseen liittyen. Myös tuleva ydinenergialainsäädännön uudistus tulee vaikuttamaan pienydinvoiman toteutumisaikatauluun.

Sähköä, lämpöä vai molempia?
Suurin osa nykyisistä käyvistä ydinvoimaloista tuottaa sähköä. Uusista pienreaktoriteknologioista on kehitteillä sähköntuotannon lisäksi myös lämmöntuotantoon erikoistuneita teknologioita. Nämä mahdollistavat ydinenergiatoteutuksen esimerkiksi kaukolämpöön tai teollisuuden lämmöntarpeisiin, tai jopa sähkön ja lämmön yhteistuotannon.

Vedyn tuotanto on myös yksi pienydinvoiman mahdollisista käyttökohteista.

Ydinenergia osana ilmastonmuutoksen torjuntaa
Ydinenergia voi parhaillaan olla hyvä kumppani esimerkiksi tuulivoimalle. Ydinvoiman ominaisuuksiin kuuluvat korkea käyttöaste sekä tasainen ja ennakoitava tuotanto. Nämä ominaisuudet pienentävät tuulivoimakapasiteetin kasvun myötä lisääntyviä energian saatavuuteen ja hintaan liittyviä riskejä, mistä syystä ydinenergia voi olla houkutteleva vaihtoehto, etenkin jos energian tarve on pitkäaikainen ja riittävän suuri. Pienydinvoimalaitos voidaan myös sovittaa seuraamaan kysyntää huomioiden muuttuvat tuotannon ja sähkö- tai lämpöverkkojen tilanteet.