Esittely

Tuomas on työskennellyt eri muodoissa ydinenergian ja radioaktiivisten aineiden kanssa vuodesta 2004, aina haalarihommista säteilylain lobbaamiseen. Työ on mahdollistanut jatkuvan uuden opettelemisen ja vaihtelevat sekä haastavat työtehtävät ovat olleet palkitsevia, oli kyseessä sitten vuosihuollon suunnittelu, lakiuudistukseen vaikuttaminen tai asiantuntijaraportti haastavan kemikaalin turvallisesta loppukäsittelystä.

Tehdassuunnittelun DI, Kemian tekniikka
Asiantuntija

Kokemus

Tuomas teki 13 vuotta monipuolisesti töitä Talvivaaran Kaivososakeyhtiölle, pilotoiden bioliuotusta greenfield-hankkeessa, mitoittaen tuotantoprosessia, toimien projektipäällikkönä tehtaille ja asennusvalvonnan esimiehenä sekä myöhemmin REACH-rekisteröinnin ja tutkimushankkeiden vetäjänä. Asiantuntijana Tuomas on osallistunut niin uraanin talteenoton suunnitteluun ja sidosryhmätyöhön, SEVESO III-turvallisuussuunnitteluun kuin ympäristölupahankkeisiinkin. Hän toimi myös projektipäällikkönä vesien puhdistukseen liittyvissä hankkeissa ja toimi asiantuntijana sekä NORM-materiaalien osalta, happamia kaivosvesiä muodostavan malmin loppusijoituksessa että teollisuuden asiantuntijana muun muassa jätelain uudistusta ja säteilylakia kommentoitaessa. Platomille Tuomas tuo kemian monipuolista ymmärrystä, projektiosaamista sekä turvallisuusjohtamisen kokemusta.

- Kemia, toksikologia ja työhygienia
- Prosessi- ja tehdassuunnittelu
- Projektinhallinta ja asennukset
- Säteilyturvallisuus
- Loppusijoitus ja jätteen käsittely
- Sidosryhmätyöskentely
- Luvituksen hallinta
- Johtamisjärjestelmät

Osaaminen